Regulamin sprzedaży wysyłkowej wydawnictw

Regulamin sprzedaży wysyłkowej wydawnictw w Muzeum Okręgowym w Pile

 

§1


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sprzedaż wysyłkowa prowadzona jest przez Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile, 64-920, ul. Browarna 7 , RIK 7, NIP 764-21-72-798, REGON 000677553, które jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, zwanego dalej Muzeum.

 

§2


ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. Podstawowym warunkiem realizacji zakupów jest przesłanie do Muzeum na adres mailowy oswiata@muzeum.pila.pl zamówienia zawierającego:

    a. nazwę towaru z podaniem liczby zamawianych egzemplarzy

    b. dane do wystawienia faktury

2. Wypełniony formularz zamówienia należy przesłać mailowo na adres: oswiata@muzeum.pila.pl

3. Przesłany formularz zamówienia podlega sprawdzeniu przez Muzeum:

   a. pod względem kompletności danych (tytuł, autor, miejscowość, rok, tom/część),

   b. w celu potwierdzenia złożonych danych przez kontakt z Zamawiającym (telefoniczny/e-mail)

   c. w celu potwierdzenia o skompletowaniu złożonego zamówienia.

4. Zamawiający może zmienić zamówienie lub anulować zamówienie przed potwierdzeniem skompletowania zamówienia przez Muzeum jedynie drogą telefoniczną.

5. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski.

6. Zamówienia złożone w niedziele i święta sprawdzane będą najwcześniej w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

7. Ze sprzedaży wysyłkowej mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.

8. Wypełniając zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

9. W przypadku nieprzestrzegania zasad Regulaminu przez Zamawiającego Muzeum jest uprawnione do unieważnienia złożonego zamówienia. O powodach unieważnienia zamówienia Zamawiający zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą e-mail.

 

§3


PŁATNOŚCI

1. Wszystkie podawane ceny wydawnictw są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

2. Należna kwota za zamówienie jest równa sumie kwot za przesłane wydawnictwa plus stała opłata pocztowa pobranie.

3. Dokumentem sprzedaży towaru zakupionego w Muzeum jest faktura VAT, dołączona do przesyłki.

4. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany cen wydawnictw.

5. Muzeum zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o zmianie cen wydawnictw przed potwierdzeniem o skompletowaniu złożonego zamówienia.

6. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

7. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone zarówno drogą telefoniczną jak i e-mailową.

 

§4


DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. –serwis: POCZTEX KURIER 48 POBRANIE

2. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki gdy jest uszkodzona (rozdarta, uszkodzona mechanicznie) o czym winien niezwłocznie zawiadomić Muzeum telefonicznie 67 211 07 95 lub na adres mailowy oswiata@muzeum.pila.pl.

3. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru ( otwarcie przesyłki przy kurierze), towar jest inny niż zamawiany Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Muzeum telefonicznie 67 211 07 95 lub na adres mailowy oswiata@muzeum.pila.pl.

 

§5


REKLAMACJE I GWARANCJE

1. Reklamacji podlega towar posiadający wady techniczne. Należy go niezwłocznie odesłać, wraz z kserokopią faktury na koszt własny.

2. Reklamowany towar zostanie wymieniony i odesłany na koszt Muzeum, a w przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający otrzyma zwrot poniesionych kosztów.

3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu.

4. Towar zakupiony i nie podlegający reklamacji nie może zostać zwrócony.

 

§6


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wypełnienie formularza zamówienia równoznaczne jest z dobrowolnie wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego do celów obsługi zamówienia, jego realizacji i rozliczania transakcji.

2. „Zasady przetwarzania danych osób fizycznych określone są w komunikacie dostępnym na naszej stronie internetowej: http://www.muzeum.pila.pl w zakładce „RODO”.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile
64-920 Piła, ul. Browarna 7
Muzeum rejestrowane 46 (PRM/98)

Projekt i realizacja MYKK